Strona G????wna


 
 
              Dla ka??dego dziecka i dla ka??dego rodzica etap rozpocz?cia edukacji przedszkolnej jest trudny. Problemy zwi?zane z adaptacj? dziecka w nowym ??rodowisku, obawy Rodziców, czy ich pociecha sobie poradzi , s? nieod???cznym elementem pój??cia dziecka do przedszkola.
                Przedszkole ma wiele sposobów aby pomóc rodzicom i dzieciom przej??? spokojnie przez ten nowy, trudny dla obu stron etap. Proces adaptacji dziecka przebiega indywidualnie, w zale??no??ci od przypadku. Istnieje wiele metod aby u??atwi? dzieciom roz???k? z rodzicami i aby ka??de z dzieci rozpoczynaj?cych edukacj? przedszkoln? pami?ta??o ten etap jako radosny i  pe??en wspania??ych dni pe??nych zabawy, beztroski i nauki, która zaowocuje w przysz??o??ci. Ka??dy element pracy z dzieckiem ma na celu rozwijanie jego umiej?tno??ci i indywidualnych talentów.
                Wyspecjalizowana kadra która jest gotowa w ka??dej chwili pomóc dziecku, nauczy? i wychowa? . Ró??nego rodzaju zaj?cia ze specjalistami którzy w swoim fachu s? doskonali i którzy znaj? potrzeby dzieci. Zaj?cia z logoped? , aby ka??de dziecko mia??o ??atwo??? w nawi?zywaniu komunikacji werbalnej oraz aby mog??o pochwali? si? p??ynn? ,czyst? mow? pozbawion? wad. Zaj?cia z j?zyka angielskiego maj?ce na celu oswojenie si? dziecka z obcym j?zykiem kultur? i aby mog??o one pochwali? si? rodzicom i rówie??nikom nowymi trudnymi i obcymi wyrazami. Rytmika aby w dziecku rozbudowa? wra??liwo??? muzyczn? i poczucie rytmu, a tak??e aby przez taniec mog??y kszta??towa? wi?ksz? i lepsz? ??wiadomo??? swojego cia??a. Ró??nego rodzaju warsztaty z ciekawymi lud??mi oraz na ciekawe tematy, spotkania ze sztuk? poprzez przedstawienia teatralne ucz? dziecko wi?kszej wra??liwo??ci i obcowania ze sztuk? równie?? poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach i przedstawieniach.
                 Przedszkole prowadzi równie?? wiele spotka?? tematycznych np. spotkanie z policjantem „bezpieczny przedszkolak” , spotkanie ze stra??akami „ostro??nie ogniem”, przegl?dy dentystyczne , warsztaty o segregowaniu ??mieci, spotkania przybli??aj?ce trudne zawody np. górnik i wiele, wiele innych. Robimy to po to , aby urozmaici? dziecku pobyt w przedszkolu.
                Wszystkie fotoreporta??e i relacje z atrakcji oferowanych w naszym przedszkolu mo??na ??ledzi? na bie???co. Wystarczy znale??? nas na Facebooku polubi? stron? „Przedszkole niepubliczne Ocean Marze??” i ogl?da? post?py dzieci zdj?cia z uroczysto??ci i ciekawych wydarze?? odbywaj?cych si? w przedszkolu.
                Przedszkole oferuje te?? najlepsze ??ywienie które dba  o restrykcyjne potrzeby i normy ??ywieniowe dzieci oraz wymagania stawiane placówkom o??wiatowym.  Jedzenie jest urozmaicone, podane w atrakcyjny sposób, tak aby ka??de dziecko mog??o zje??? ze smakiem.
                Ka??de dobre przedszkole mo??e równie?? pochwali? si? systemem monitoringu co ??wiadczy o ch?ci wspó??pracy z rodzicami i daje mo??liwo??? obserwacji dziecka w ka??dej chwili jego pobytu w przedszkolu. Monitoring daje równie?? rodzicom komfort gdy pozostawiaj?c dziecko w przedszkolu nie musi martwi? si? o nie. Wie co w danej chwili robi jego pociecha, mo??e obserwowa? ka??dy jego krok, a tak??e w razie niejasnych sytuacji  mo??e od razu wyja??ni? to z personelem. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci to wszystko i wiele wi?cej za naprawd? niewielkie pieni?dze oferuje przedszkole niepubliczne Ocean Marze?? w Kozakowicach Górnych. Placówka ma 2 przestronne sale, niewielkie grupy dzieci, co daje mo??liwo??? lepszego, bardziej indywidualnego podej??cia do dziecka. Zapraszamy wszystkich ch?tnych do zapisania dziecka do naszego przedszkola. Przyjmujemy dzieci ju?? od 2,5lat nie wymagamy pe??nej samodzielno??ci w czynno??ciach samoobs??ugowych.  Jeste??my po to aby pomóc.
 
Podobny obraz

Tagi: Przedszkole Golesz??w Ocean Marze?? Kozakowice
 


Copyright © 2013 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła