Kadra              Personel przedszkola "Ocean marze??" zapewnia profesjonaln? opiek?, edukacj? i wychowanie dzieci. Kadra pedagogiczna to m??odzi, wykszta??ceni, kreatywni, wra??liwi ludzie, z wysok? kultur? osobist?. Nasi wychowawcy s? otwarci na potrzeby swoich podopiecznych. S? to osoby odpowiednio przygotowane do pracy z dzie?mi: twórczy pedagodzy, osi?gaj?cy najlepsze efekty w pracy dydaktyczno- wychowawczej w zakresie rozwijania potencjalnych mo??liwo??ci i predyspozycji dziecka. Ka??de dziecko traktowane jest indywidualnie, z szacunkiem i empati?. Nauczyciele s? równie?? otwarci na rozmowy z rodzicami, ch?tni do przyjmowania i stosowania si? do sugestii, czy rad rodziców, w celu jak najlepszej wspó??pracy.
                                       
                                         
                   Monika Papaj- dyrektor, w??a??ciciel i nauczyciel wychowawca w grupie starszaków. Magister Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Nauczyciel z kilkuletnim do??wiadczeniem. Uko??czy??a kurs komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej.
                                               
             Justyna Metryka- nauczyciel wychowawca w grupie maluszków. 
Magister Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Ciep??a, cierpliwa, spokojem i opanowaniem stara si? sprosta? oczekiwaniom dzieci i Rodziców. Pe??na ??wie??ych pomys??ów i twórczych rozwi?za??. Swoimi zainteresowaniami stara si? rozbudzi? w dzieciach ch?? poznawania ??wiata. Lubi prace plastyczne, ch?tna do poszukiwania nowych, ciekawych rozwi?za??, aby zach?ci? dzieci do nauki.smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Znalezione obrazy dla zapytania zdj?cia szcz?sliwych dzieci
               Justyna Matuszny- pomoc wychowawcza w grupie starszaków. Absolwentka geografii, obecnie studentka Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Zdyscyplinowana, sumienna, komunikatywna. Cechuje si? asertywno??ci? i g??ow? peln? pomys??ów. W swojej pracy stawia na dok??adno??? i staranno???.   smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley      
 
Znalezione obrazy dla zapytania zdj?cia szcz?sliwych dzieci                            
                  Sandra Duda- pomoc wychowawcza w grupie maluszków- zawsze usmiechni?ta, pe??na zapa??u do pracy, swoj? postaw? stara si? wspiera? dzieci. Odpowiedzialna, sumienna, kocha dzieci, gotowa na wiele po??wi?ce?? w zaspokojeniu potrzeb milusi??skich. Kreatywna, z pasj?, lubi?ca prace plastyczne i techniczne. 
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Podobny obraz
                    Joanna Drabina- nauczyciel rytmiki i zaj?? umuzykalniaj?cych- twórczy pedagog z wieloletnim do??wiadczeniem. Swoj? pasj?, jak? jest muzyka, w ciekawy sposób przekazuje dzieciom.  Tworzy ciekawe uk??ady choreograficzne, nie boi si? wyzwa??, zawsze pe??na energii i pasji. smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
Podobny obraz   
                    Anna Niemiec- nauczyciel j?zyka angielskiego. Absolwentka studiów o kierunku j?zykowym. J?zyk angielski przekazuje dzieciom w ??atwy do przyswojenia sposób, ciekawe zaj?cia daj? dzieciom mo??liwo??? zapoznania si? z obcym j?zykiem. Wiedza przekazywana przez Pani? Ani? ??atwo wchodzi do g??owy. smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Podobny obraz
                 Ma??gorzata Pilch- nauczyciel logopeda. Terapeuta z do??wiadczeniem. Z ogromnym zaanga??owaniem przekazuje dzieciom swoj? wiedz? na temat poprawnej mowy. Przygotowuje dzieci do poprawnej wymowy. Sposób terapii budzi zainteresowanie ze strony dzieci, co przek??ada si? na efekty. smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Tagi: Przedszkole Golesz??w Ocean Marze?? kadra Kozakowice
 


Copyright © 2013 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła