Polityka Cookies


Polityka Cookies

Pliki Cookies
Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urz?dzeniach za po??rednictwem których U??ytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u??ytkownika i odpowiednio wy??wietli? stron? internetow? dostosowan? do jego indywidualnych preferencji. Cookies zawieraj? zapisane informacje o stronie internetowej, któr? odwiedza U??ytkownik, czas istnienia ciasteczka oraz unikalny numer przegl?darki. 
 
Do czego u??ywane s? cookies?
Pliki cookies u??ywane s? w celu dostosowania zawarto??ci stron internetowych do preferencji u??ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U??ywane s? równie?? w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagaj? zrozumie? w jaki sposób u??ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci.
 
Czy pliki cookies zawieraj? dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy u??yciu plików „cookies” mog? by? zbierane wy???cznie w celu wykonywania okre??lonych funkcji na rzecz u??ytkownika. Takie dane s? zaszyfrowane w sposób uniemo??liwiaj?cy dost?p do nich osobom nieuprawnionym. 
 
Jakich cookies u??ywamy?
W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta??e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy???czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta??e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U??ytkownika. 
 
Jak zablokowa? pliki cookies?
U??ytkownik ma mo??liwo??? samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dost?pu plików cookies do swojego urz?dzenia. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookies strona mo??e nie dzia??a? w sposób prawid??owy.
Informacje jak to zrobi? dla najpopularniejszych przegl?darek:
 

Tagi:
 


Copyright © 2013 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła